Kontakt

 

Dieses Projekt ist Teil des Conscious City Lab am Fachgebiet CHORA Conscious City  (https://www.chora.tu-berlin.de) der TU Berlin unter Prof. Raoul Bunschoten.

 

Murad Mulhem (m.mulhem.de) – Projektleitung, GIS Analysis, Backendentwicklung
Daniel Schulz (daniel.o.schulz@campus.tu-berlin.de) – Webentwicklung und Frontendentwicklung
Georg Hubmann (g.hubmann@tu-berlin.de) - Kommunikation